Hero

Members

Brands

Numbers

News

create - build better

បង្កើត និង កសាង​ឲ្យប្រសើរឡើង

创建更美好

our group

សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​​របស់​យើង

集团

members

សមាជិក

成员

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print.

Our companies lead markets across Cambodia’s most rapidly growing sectors. United in our common vision we continue to move forward, diversifying our portfolio and building on our successes.

បុត្រ​​សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង​ ​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​ ​ក្រុមហ៊ុន​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​​ក្នុង​​វិស័យ​សំខាន់ៗ​​​ដែល​កំពុង​រីកចម្រើន​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ​​​ដោយ​​​​​ឈរ​លើ​​ចក្ខុវិស័យ​រួម​ ​​​យើង​​បាន​បន្ត​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​ ​ដោយ​​​​​​​​​​​​បន្ត​ផ្ដោត​លើ​វិស័យ​ផ្សេងៗ​​បន្ថែម​ទៀត​ និង ​​​ប្រើប្រាស់​ភាព​ជោគជ័យ​​នា​ពេល​​បច្ចុប្បន្ន​​ដើម្បី​​បង្កើត​​ភាព​ជោគជ័យ​បន្ថែម​​​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​។

我们公司领导着柬埔寨快速发展的行业。我们朝着共同的愿景前进,让投资多元化并创建属于我们的成功。

our group

សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​​របស់​យើង​

集团

portfolio

ផតហ្វូលីយ៉ូ

投资

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print.

Our extensive range of world-class products and brands represent our vast capacity to meet our customers' needs in Cambodia and the wider ASEAN region.

​​​​​​ផលិតផល​​ ​និង ​ម៉ាកសញ្ញា​​​​​​​​​ដ៏​សម្បូរ​បែប​​លំដាប់ថ្នាក់​ពិភពលោក​ ​​បង្ហាញ​​​យ៉ាង​ច្បាស់​ពី​សមត្ថភាព​ពេញលេញ​​របស់​យើង​ ​​​​ក្នុង​​​ការ​បំពេញ​​តម្រូវការ​​របស់​អតិថិជន​​ ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​និង ​​​​​​​នៅ​​តំបន់​អាស៊ាន​​ផង​ដែរ​។

我们广泛的世界级产品及品牌的代理足以展现我们可满足柬埔寨国内及东盟区域客户要求的能力。

Talented Staff

ចំនួន​បុគ្គលិក

员工

2000+

២០០០+ ​​​​

2000+

Portfolio Growth 2018

​​កំណើន​ផតហ្វូលីយ៉ូ​​ឆ្នាំ​២០១៨​

投资成长

+33%

៣៣%

33%

Families Helped in Rural Areas

ជួយ​ដល់​គ្រួសារ​​​នៅ​តាម​ជនបទ

受惠家庭

150+ families

ជាង​​១៥០ ​គ្រួសារ

150+

Our Scope

វិសាលភាព​​របស់​យើង

经营范围

8 businesses across 3 major sectors

៨​​​​​ក្រុមហ៊ុន​​​​ ​​​​គ្របដណ្ដប់​លើ​ផ្នែក​៣​សំខាន់ៗ

8个业务,3大行业

our group

សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​​របស់​យើង

集团

in numbers

តួលេខ​​សំខាន់ៗ

数目

ISI GROUP is one of Cambodia’s most successful and respected groups.

ISI GROUP​ គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​​​​​ដ៏​ជោគជ័យ​ និង ​ទទួល​បាន​ការ​គោរព​បំផុត​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ISI集团是柬埔寨本地最成功也值得尊敬的集团之一。

We use innovation and technology to find solutions to the challenges of today. Our teams work in unity to get results that create change, empower our staff and build our communities.

​​យើង​​ប្រើប្រាស់​គំនិត​​​ច្នៃប្រឌិត ​​និង ​​បច្ចេកវិទ្យា​​ ​​​ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​ឆ្លើយតប​​​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​ផ្សេងៗ ​ដែល​​កើត​មាន​​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។​ ​​​ក្រុមការងារ​របស់​យើង​​ ​​​ធ្វើការ​រួម​គ្នា​ប្រកបដោយ​សាមគ្គីភាព ​​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដែល​​បង្កើតឲ្យមានការ​​ផ្លាស់ប្ដូរ ​និង ​ពង្រឹង ​សក្ដានុពល​​​បុគ្គលិក​​​របស់​យើង​ និង ​កសាង​សហគមន៍​របស់​យើង​​​ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​​។

面对挑战,我们以创新及科技为突破口来寻求解决方法。我们团结一致为一个能创造改变的结果,授权于员工并建设我们的社区。

learn more

our group

សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​​របស់​យើង

集团

social actions

សកម្មភាព​​សង្គម

社会活动

We give back to the communities where we do business.

យើង​ជួយ​ដល់​សហគមន៍​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង កំពុង​ដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​។​

回馈我们商业经营所在的社区

Through our key focus areas of education, health care, sports and housing, we provide solutions and empower some of Cambodia’s most vulnerable and disadvantaged people and communities.

តាមរយៈ​​ការ​ផ្ដោត​លើ​ផ្នែក​សំខាន់ៗ​ដូច​ជា ​​​ការ​អប់រំ​ ​​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​​ ​​​​កីឡា​​ ​និង ​​​លំនៅឋាន​​ ​​យើង​​​​ធ្វើការ​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះស្រាយ​ ​និង ​ពង្រឹង​ដល់​​ប្រជាពលរដ្ឋ ​និង ​​សហគមន៍​​ក្រីក្រ​​។[លម្អិតបន្ថែម​]

我们通过教育、医疗保护、体育及住宅让弱势群体及社区得到协助并提高他们的生活条件。

learn moreលម្អិតបន្ថែម

our group

សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​​របស់​យើង

我们集团

news & activity

​ព័ត៌មាន

新闻及活动

see all articles